1szazalek button

Kövess minket a Facebookon!

Segítenél?

Pártoló tagság

Szeretnél az Érintettekhez csatlakozni?

Töltsd le, töltsd ki és küldd el az Érintettek címére a Belépési nyilatkozat-ot!

Alább részletesen leírjuk, hogyan lehetsz tagja az Egyesületünknek, milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár:

A tagság

Az egyesületi tagság formái:

  • rendes tagság
  • tiszteletbeli tagság
  • pártoló tagság

Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, aki az egyesület célkitűzésével, alapelveivel egyetért, a célok megvalósítása érdekében az egyesület tevékenységében korábban legalább három évig aktívan pártoló tagként részt vett, és támogató, segítő tevékenységét folytatni kívánja, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki a daganatos, leukémiás és gyógyult gyermekek és családjaik, illetőleg az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, aki az egyesület célkitűzésével, alapelveivel egyetért, a célok megvalósítása érdekében készségét fejezi ki az egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

A tagsági jogviszony keletkezése

A rendes tagság a belépési nyilatkozat közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani.

A rendes tagság feltétele, hogy a kérelmező korábban legalább három évig pártoló tagként aktívan részt vegyen az egyesület munkájában.

A pártoló tagság a belépési nyilatkozat megküldésével kezdeményezhető. Pártoló taggá választásra az elnökség tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését az egyesület tagjai is kezdeményezhetik.

A közgyűlés a soron következő ülésén, egyszerű szótöbbséggel határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező, illetve a tiszteletbeli vagy pártoló tagságra jelölt számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

A tagok jogai

  Az egyesület rendes tagja jogosult:

         a.) az egyesület tevékenységében, rendezvényein részt venni;

         b.) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

         c.) a közgyűlésen részt venni, a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tenni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

         d.) az egyesület irataiba betekintetni, a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást kérni;

         e.) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

 

Az egyesület tiszteletbeli illetve pártoló tagja jogosult:

         a.) az egyesület tevékenységében, rendezvényein részt venni;

         b.) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

         c.) a közgyűlésen részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

         d.) a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást kérni.

        

A tagok kötelezettségei

 Az egyesület rendes tagja:       

         a.) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

         b.) Köteles a tagdíjat (2000 Ft/ év) annak esedékességéig megfizetni.

         c.) Köteles az egyesület alapelveinek megfelelő magatartást tanúsítani, az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó rendelkezéseit betartani, az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat teljesíteni.

         d.) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

 Az egyesület tiszteletbeli tagja:

         a.) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

         b.) Köteles az egyesület alapelveinek megfelelő magatartást tanúsítani, az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó rendelkezéseit betartani, az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat teljesíteni.

         c.) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

Az egyesület pártoló tagja:

       a.) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

       b.) Köteles a tagdíjat (1000 Ft/év) annak esedékességéig megfizetni.

       c.) Köteles az egyesület alapelveinek megfelelő magatartást tanúsítani, az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó rendelkezéseit betartani.

       d.) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.